ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22 Jul
2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТЕНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПЛАНА ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч