Пон - Пет 8:30 - 17:00

Централно Управление

„Северноцентрално държавно предприятие” ДП е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите. Вписано е в Търговския регистър на 28.06. 2011 год.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В състава му влизат 16 териториални поделения,  от които 12 държавни горски стопанства и 4 държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие,  е 393 727 ха, от които 246 618 ха са държавните горски територии (63%). Предприятието осигурява работа на 921 работници и служители.

Основният предмет на дейност е свързан със стопанисването и управлението на горите държавна собственост. Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддръжането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.

Предвид големия териториален обхват и численост на персонала, Северноцентрално държавно предприятие играе важна икономическа и социална роля в региона.