Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъместимост, Веселин Русанов В Русанов.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъвместимост, Диана Василева Д Василева.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъвместимост, Николай Николов Н Николов.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Документ Регистър на декларациите за несъвместимост при Северноцентрално държавно предприятие ДП registur na deklaracii nesuvmestimost za saita 7.7.2020.docx
ДГС Болярка 07.07.2020 Документ ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Плачковци“ Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2020_ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад_ГВКС - ДГС Плачковци Доклад_ГВКС - ДГС Плачковци.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг в ДЛС Росица Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДЛС РОСИЦА.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация карта на ДЛС Росица / за площа на бившото ДГС Севлиево/ FL75_U.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Карта на ТП ДГС "Габрово", в т.ч. Предтсавителни образци и ГФС. ДГС_ГАБРОВО2020_GFS.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Карта ТП ДГС Плачковци Карта ЗЗ по ЗБР.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово ТП ДЛС Каракуз-Дулово.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме от мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” във връзка със заповед РД-05-188/06.06.2018 Резюме от мониторинг.doc
ДГС Бяла Горска сертификация Списък за ползване на дървесина през 2020година Списък ползване на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка на социалното въздействие на дейността 023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти 2020.pdf