Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16347 ДГС Елена 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника собственост на СЦДП ДП гр.Габрово,стопанисвани от ТП ДГС Елена гр.Елена за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16348 Централно Управление 22.06.2020 202029 топола Дългосрочни договори 31,819.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Свищов продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра от дървесен вид топола от обект № 202029 Виж пълна информация
16349 Централно Управление 22.06.2020 202030 акация Дългосрочни договори 153,320.00 лв. без ДДС
Предмет: ДЛС Дунав ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от дървесен вид акация от обект № 202030 Виж пълна информация
16327 Централно Управление 16.06.2020 202045 топола Дългосрочни договори 129,699.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Тутракан ТП Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент строителна дървесина от категория едра от дървесен вид топола Виж пълна информация
16352 ДЛС Каракуз 16.06.2020 2022; 2023; срлп; чб; пляс; цр; Добив на дървесина 44,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16319 Централно Управление 15.06.2020 202001 0 Дългосрочни договори 1,450,087.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) И ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНИ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ДОБИТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16320 Централно Управление 15.06.2020 202002 0 Дългосрочни договори 736,398.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ТОН, НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16321 Централно Управление 15.06.2020 202004 0 Дългосрочни договори 795,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща технологична дървесина от твъди широколистни дървесни видове от обект № 202004 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово Виж пълна информация
16322 Централно Управление 15.06.2020 202005 0 Дългосрочни договори 855,856.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща технологична дървесина от твъди широколистни дървесни видове от обект № 202005 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово Виж пълна информация
16350 ДГС Разград 11.06.2020 20027 гбр,кл,цр,мжд Добив на дървесина 13,333.98 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20027 Виж пълна информация
16301 Централно Управление 08.06.2020 202003 широколистни видове Дългосрочни договори 760,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16329 ДГС Елена 04.06.2020 2029 бк, гбр, здб Добив на дървесина 13,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16341 ДГС Елена 04.06.2020 2029-1 бк, гбр, здб Продажба на дървесина 34,792.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16344 ДЛС Росица 04.06.2020 20026 чб Добив на дървесина 5,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16345 ДЛС Росица 04.06.2020 2017МТ ак, бл, гбр, кгбр, см, срлп, цр, Добив на дървесина 10,102.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16346 ДЛС Росица 04.06.2020 2019 ак, бл, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, Добив на дървесина 39,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, подвоз и товарене на тир Виж пълна информация
16313 ДЛС Каракуз 03.06.2020 2020; 2021; цр; бл; срлп; кл; пляс; гбр; мжд; Добив на дървесина 62,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16314 ДЛС Каракуз 03.06.2020 20006; 20007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 46,676.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16315 ДЛС Каракуз 03.06.2020 2 Лесокултурни мероприятия 77,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 2, с обща площ за извършване на дейността 194 дка Виж пълна информация
16330 ДГС Разград 03.06.2020 20126 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Продажба на дървесина 87,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20126 Виж пълна информация