Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15524 ДГС Буйновци 11.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15542 ДГС Болярка 05.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 ак, айл, бк, гбр, здб, бл, лп, трп, цр, чрш, пкл, кгбр, мжд, тп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 465,623.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15543 ДГС Болярка 05.12.2018 1907, 1908, 1909, 1910 ак, бк, гбр, здб, цр, бл, кгбр, лп, мжд, пкл Продажба на дървесина 312,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
15544 ДГС Болярка 05.12.2018 1911 бб, чб, цр, гбр, здб, лп, мжд, пкл Добив на дървесина 111,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
15509 ДЛС Воден 30.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 64,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи, необходими за транспортни средства, селскостопански машини и камиони на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ ТП при „СЦДП”ДП Виж пълна информация
15508 ДЛС Воден 29.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на ДЛС „Воден-Ири Хисар” ТП при „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15540 ДЛС Росица 29.11.2018 19001, 19002 бб, чб, см, бк, гбр Добив на дървесина 44,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15541 ДЛС Росица 29.11.2018 1903 см, бб, бк, гбр Продажба на стояща дървесина корен 25,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15528 Централно Управление 28.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“ Виж пълна информация
15526 ДГС Елена 27.11.2018 1902, 1908 бб, чб, цр, мждр, гбр,кгбр, здб,бл Добив на дървесина 45,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 15526 на ДГС Елена от 27.11.2018 е прекратена!
15527 ДГС Елена 27.11.2018 1908-1 цр, кгбр, бл,мжд, здб Продажба на дървесина 25,489.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15529 ДГС Елена 27.11.2018 1902, 1908 бб, чб, цр,мжд, гбр, кгбр Добив на дървесина 46,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15537 ДГС Елена 27.11.2018 1907 1909 1910 срлп, здб, гбр,цр, кгбр, мжд, бк, трп, ак, бл, Добив на дървесина 90,876.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15538 ДГС Силистра 27.11.2018 1846 ак,бл, гбр, глд, пкл, пляс, срлп и цр Продажба на стояща дървесина корен 29,700.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Преиграване на об. 1733 съгласно решение№ 12399/15.10.2018 г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение Виж пълна информация
15539 ДГС Силистра 27.11.2018 12 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 15,409.60 лв. без ДДС
Предмет: предзалесителна механизирана почвоподготовка, механизирано изкопаване на 19262 бр. дупки с размери 60/60/60 см. в отдели: 7-в, 12-1, 54- щ, 194-о, 194-6, 202-м, 202-н и 299-х в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово – с обща площ от 265 дка Виж пълна информация
15533 ДГС Сеслав 26.11.2018 1901 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,314.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция на технологична дървесина и дърва за горене от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1901 Виж пълна информация
15534 ДГС Сеслав 26.11.2018 1902 цр Продажба на стояща дървесина корен 21,612.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1902 Виж пълна информация
15535 ДГС Сеслав 26.11.2018 1903 цр Продажба на стояща дървесина корен 25,198.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1903 Виж пълна информация
15536 ДГС Сеслав 26.11.2018 1904 ак, лп, мх, яс Продажба на стояща дървесина корен 31,118.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1904 Виж пълна информация
15520 ДГС Елена 22.11.2018 1901 бк,ак, кгбр, гбр, бл, цр, здб, срлп, мжд, Добив на дървесина 24,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация