Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16418 Централно Управление 13.08.2020 202046 акация Дългосрочни договори 55,850.54 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Силситра ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина от дървесен вид акация от обект № 202046 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период. Виж пълна информация
16419 Централно Управление 13.08.2020 202047 акация Дългосрочни договори 56,766.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Силистра ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина о дървесен вид акация от обект № 202047 Виж пълна информация
16416 ДГС Болярка 24.07.2020 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 625,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
16410 ДГС Силистра 23.07.2020 2036 ак, ор Добив на дървесина 5,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, на маркирана за сеч дървесина от територията на ТП ДГС-Силистра об 2036 Виж пълна информация
16411 ДГС Силистра 23.07.2020 2037 бл, мжд, цр Добив на дървесина 5,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, на маркирана за сеч дървесина от територията на ТП ДГС-Силистра об 2037 Виж пълна информация
16417 ДЛС Каракуз 22.07.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 8,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на Моторен кораб “Диана“, Виж пълна информация
16405 ДЛС Каракуз 21.07.2020 20006; 20007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 42,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16406 ДГС Елена 21.07.2020 2017 бк гбр Добив на дървесина 47,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16407 ДГС Елена 21.07.2020 2017-1 бк гбр Продажба на дървесина 113,452.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16408 ДГС Елена 21.07.2020 2030 здгл ела бк Добив на дървесина 16,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16409 ДГС Елена 21.07.2020 2030-1 здгл ела бк Продажба на дървесина 48,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16412 ДГС Сеслав 21.07.2020 2015 гбр, здб, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 173,002.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
16413 ДГС Сеслав 21.07.2020 2016 бл, цр, гбр, дб, кл, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 141,974.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация
16414 ДГС Сеслав 21.07.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 71,483.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 2018 Виж пълна информация
16415 ДГС Сеслав 21.07.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 72,967.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 2019 Виж пълна информация
16374 Централно Управление 20.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки зa селскостопанската дейност нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
16399 ДГС Сеслав 17.07.2020 2020 бл, глд, кл, мжд, цр, яс Добив на дървесина 39,321.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2020 Виж пълна информация
16402 ДГС Елена 16.07.2020 2041 2042 гбр, здб, срлп, трп, цр, мжд, чб, бк, бб, кгбр Добив на дървесина 27,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16403 ДГС Елена 16.07.2020 2041-1 2042-1 гбр, здб, срлп, трп, цр, мжд, чб, бк, бб, кгбр Продажба на дървесина 66,219.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16404 ДГС Горна Оряховица 16.07.2020 2028 цр, гбр.здб.бл.слрп, Продажба на дървесина 11,272.04 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина обект 2028 Виж пълна информация