Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16527 ДЛС Росица 20.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на резервни части за селскостопански машини, мотоциклети и друга техника за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16528 ДЛС Росица 20.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори собственост на СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
16513 ДЛС Росица 13.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части на МПС собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16541 ДГС Силистра 07.10.2020 2050 ак, глд, кгбр, мжд, мх, пкл и яс Добив на дървесина 41,962.85 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2050 Виж пълна информация
16544 ДГС Силистра 07.10.2020 2049 ак, клн, срлп, см, чб, чдб, яв и яс Добив на дървесина 32,137.67 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2049 Виж пълна информация
16522 ДЛС Воден 30.09.2020 2019 цр Продажба на дървесина 24,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
16523 ДЛС Воден 30.09.2020 2020 цр Продажба на дървесина 16,600.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2020 Виж пълна информация
16524 ДЛС Воден 30.09.2020 2021 цр Продажба на дървесина 20,750.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2021 Виж пълна информация
16525 ДГС Силистра 30.09.2020 ЛКМ об.7 Лесокултурни мероприятия 28,200.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 7 – подотдели: 12 м, 18а и 455 ш с обща площ 72 дка Виж пълна информация
16526 ДГС Силистра 30.09.2020 ЛКМ об 8 Лесокултурни мероприятия 49,640.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 8 – подотдели: 298-б, 328-к, 739-а и 742-а с обща площ 136 дка Виж пълна информация
16514 ДГС Елена 29.09.2020 2053 2054 бл, кгбр, цр, гбр, срлп, Добив на дървесина 35,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16515 ДГС Елена 29.09.2020 2053-1 2054-1 бл кгбр цр гбр срлп Продажба на дървесина 85,051.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16520 ДГС Елена 29.09.2020 2055 2056 бк гбр цр срлп здб мжд ак кгбр Добив на дървесина 40,213.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16521 ДГС Елена 29.09.2020 2055-1 2056-1 бк гбр кгбр цр ак здб мжд срлп Продажба на дървесина 97,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16519 ДГС Болярка 28.09.2020 2043 бк, гбр, здб, кгбр, лп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 25,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2043 Виж пълна информация
16517 ДГС Силистра 25.09.2020 5 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 11,189.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 193.0 дка и механизирано изкопаване на 11574 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 5 – подотдели 7 в, 34 к, 70 х, 70ф, 70 9, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16518 ДГС Силистра 25.09.2020 6 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 6,801.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 112.6 дка и механизирано изкопаване на 7094 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 6 – подотдели 193 г, 193 д, 194 о, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16505 ДГС Буйновци 24.09.2020 203, 210, 213, 214, 215, 216 бк, бб, чб, гбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 109,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от горски територии държавна собственост, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16507 ДГС Болярка 24.09.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
16508 ДГС Болярка 24.09.2020 2002, 2031, 2032, 2042 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 176,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2042 Виж пълна информация