Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15719 ДЛС Каракуз 23.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
15715 Централно Управление 17.04.2019 07.05.2019 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: отдаване под наем на сграда Виж пълна информация
15723 Централно Управление 09.04.2019 19002 Продажба на стояща дървесина корен 673,495.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от годишен план за ползването на дървесина за 2019 год. от държавните горски територии на „ДГС Буйновци“ ТП, ДГС „Болярка“ ТП, ДГС Габрово ТП, ДГС Горна Оряховица ТП, ДГС Елена ТП, ДГС Плачковци ТП, ДГС Севлиево ТП, ДЛС Росица ТП, ДГС Бяла ТП, ДГС Разград ТП, ДЛС Каракуз ТП, ДГС Сеслав ТП, ДГС Силистра ТП и ДЛС Воден- Ири хисар ТП, в района на дейност на СЦДП ДП - гр.Габрово Виж пълна информация
15683 ДГС Сеслав 05.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 90,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15718 ДГС Елена 05.04.2019 1 Лесокултурни мероприятия 20,835.50 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч Виж пълна информация
15684 ДГС Тутракан 02.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15721 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,663.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства-самоходна земеделска техника и тракторни ремаркета, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15722 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година Виж пълна информация
15710 ДЛС Дунав 29.03.2019 1 0 Лесокултурни мероприятия 287,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
15711 ДГС Буйновци 29.03.2019 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 бк, здб, гбр, бб, здгл, чб Добив на дървесина 70,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15714 ДГС Бяла 29.03.2019 Лесокултурни мероприятия 43,361.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски / тополови/култури и дисковане на минерализовани ивици Виж пълна информация
15712 ДГС Буйновци 27.03.2019 19016, 19017 бб, гбр, чб Продажба на дървесина 12,286.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15713 ДГС Габрово 27.03.2019 19001,19002 ак, бб, бк, гбр, трп, цр, чрш, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 36,121.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ - обект 19001; 19002 Виж пълна информация
15716 ДЛС Воден 25.03.2019 27.03.2019 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на излишни и негодни движими вещи-метали за вторични суровини (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) Виж пълна информация
15717 ДГС Горна Оряховица 25.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер за нуждите на ТП ДГС "Горна Оряховица" - гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово Виж пълна информация
15679 Централно Управление 22.03.2019 05.04.2019 Процедури по ЗЛОД 15,266.46 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Плачковци-изток” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци” (ТП „ДГС Плачковци“), обособен със Заповед № РД 48-65/26.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Виж пълна информация
15680 Централно Управление 22.03.2019 05.04.2019 Процедури по ЗЛОД 16,259.57 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Плачковци-запад” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци” (ТП „ДГС Плачковци“), обособен със Заповед № РД 48-65/26.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Виж пълна информация
15703 ДГС Елена 22.03.2019 1919 1920 1921 чб, бб,трп, бк,гбр,здб,здгл,см,ак,срлп,мжд,ббрс,цр,чдб, Добив на дървесина 128,102.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15706 ДГС Елена 22.03.2019 1919-1, 1920-1, 1921-1 чб, бб,трп, бк,гбр,здб,здгл,см,ак,срлп,мжд,ббрс,цр,чдб, Продажба на дървесина 335,288.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15707 ДГС Свищов 19.03.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги- сеитба и жътва на царевица Виж пълна информация