Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15480 ДЛС Росица 22.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ,МОТОЦИКЛЕТИ И ДРУГА ТЕХНИКА СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15481 ДЛС Росица 22.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Виж пълна информация
15484 ДГС Габрово 15.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на ограда в поземлен имот-публична държавна собственост предоставен за порзване на ТП Държавно горско стопанство Габрово Виж пълна информация
15472 Централно Управление 08.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА HA АВТОМОБИЛИ НА ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП” Виж пълна информация
15483 ДЛС Воден 05.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,787.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехнически услуги –жътва на земеделски култури /царевица, зърно/ в земеделски земи на собственост на ДЛС ”Воден-Ири Хисар” ТП при СЦДП ДП гр.Габрово Виж пълна информация
15478 ДЛС Росица 04.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 56,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА,ПШЕНИЦА- ЗЪРНО И ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15476 ДГС Елена 26.09.2018 1850 ак, кгбр,мжд, Добив на дървесина 18,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15477 ДГС Буйновци 26.09.2018 1834 бк, гбр, здб Добив на дървесина 3,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
15454 ДГС Габрово 21.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодичто техническо обслужване, включително профилактика и ремонт, осигуряване резервни части за /6/ шест броя превозни средства Виж пълна информация
15453 Централно Управление 20.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
15471 ДГС Болярка 20.09.2018 1831, 1832, 1833 бк, гбр, чрш, бб, чбцр, здб, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 25,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци Виж пълна информация
15485 ДГС Разград 20.09.2018 18026 чб, бб Добив на дървесина 30,754.54 лв. без ДДС
Предмет: директно възлагане на добива, товаренето, разтоварването и транспортирането на дървесина /без провеждане на процедура/ по реда на чл.27, ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект 18026 Виж пълна информация
15475 ДЛС Дунав 19.09.2018 1827 чб Продажба на стояща дървесина корен 57,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15470 ДГС Свищов 18.09.2018 183 Лесокултурни мероприятия 24,383.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейности – - - Машинно повдигане на тополови фиданки с изстръсваща скоба – 120 дка - Продълбочаване на почвата с трактор – 120 дка - Пълна почвоподготовка на опитни площи– 31 дка на територията на ТП”ДГС Свищов” в обект № 183, разсадници „Вардим” и „Вардим-2”, Виж пълна информация
15482 ДГС Сеслав 18.09.2018 1812 мъждрян, габър, клен, бряст, брекина, пр.ясен, круша, ср. липа, цер,турска леска Добив на дървесина 17.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността добив, представляващ сеч, по реда на чл.51 б,ал.8 от Наредба № 8 за сечите в горите, и извоз до временен склад на немаркирана дървесина, определена с траен знак, от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово, на 102 бр. дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти и представляващи потенциална опасност за живота и здравето на хора в землището на с.Задруга ,общ.Кубрат, в отдел: 108”с” -79 бр. дървета, от дървесен вид: мъждрян, габър, клен, бряст, брекина, пр.ясен, круша, ср. липа, цер; отдел: 109”м”- 11бр. дървета, от дървеснен вид пл.ясен, цер, клен, турска леска и в отдел 109”к” – 12бр. дървета от дървесен вид: пл.ясен, клен и ср.липа Виж пълна информация
15468 ДГС Елена 17.09.2018 1855 гбр,цр,бл Добив на дървесина 6,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15469 ДГС Елена 17.09.2018 1854 бк, гбр, здб, Добив на дървесина 25,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив , подвоз и претоварване на ТИР станция Виж пълна информация
15473 ДГС Елена 17.09.2018 1854-1 бк, гбр, здб Продажба на дървесина 53,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15451 Централно Управление 13.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15465 ДГС Плачковци 13.09.2018 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843 ББ,БЛ,АК,ЦР,СМ,БК,ТРП,ГБР,БРЗ,ЗДГЛ,ИВА,ВБ,ЧРШ.ЛП,ТП.ДРШ Продажба на дървесина 141,438.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация