Покана консултация

20 Nov
2019
ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ДЪРВЕСИНА“
1404 ГР. СОФИЯ, Ж. К. БОКАР, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №18

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1000 ГР. СОФИЯ, УЛ. „АНТИМ I“ №17, ЕТ. 2, СТАЯ 219

ИНЖ. НИКОЛАЙ БАНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
8000 ГР. БУРГАС, СЕВЕРОПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

ИНЖ. АЙНУР ИБРАМОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
6151 С. ГОРНО САХРАНЕ

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“
1303 ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПИРОТСКА“ №64

Г-Н ГАЛИН ГОСПОДИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БКДМП
1303 ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ №73

ИНЖ. ИВАН ПЕНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
1000 ГР. СОФИЯ, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ №2

Г-Н ВАЛЕНТИН НОВАКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ГОРАИНВЕСТ“ АД
7009 ГР. РУСЕ, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, БУЛ. „ТУТРАКАН“ №49А

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС“ ЕООД
5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „МАГИСТРАЛНА“ №10, ЕТ. 2, АП. 11

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС 2010“ ООД
7500 ГР. СИЛИСТРА, УЛ. „ОМУРТАГ“ №16, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 16

Г-Н ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ЛОВЕЛА“ ООД
7060 ГР. СЛИВО ПОЛЕ, МЕСТНОСТ „ДО ШОСЕТО“

Г-ЖА ПЕНКА БАНГЕЕВА – УПРАВИТЕЛ НА „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД
4000 ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №50, ЕТ. 4, АП. 10

Г-Н СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „СТИЛ-МС“ ООД
5350 ГР. ТРЯВНА, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №66

Г-Н МИЛКО КЕСАРОВСКИ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ФАЗЕРЛЕС“ АД
7500 ГР. СИЛИСТРА, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗАПАД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 05.12.2019 г. от 10:30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП
гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ №3, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП гр. Габрово през 2020 г.
Консултацията се провежда с ръководството на Северноцентрално държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:
1. Представяне на годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. в териториалните поделения от обхвата на дейност на СЦДП ДП гр. Габрово.
2. Предложения за:
- вида на предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба (продажба стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад);
- обем на дървесина, продавана чрез електронни търгове;
- сключване на дългосрочни договори.
3. Дискусия по т. 1 и т. 2.
След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗХГ, ИАГ И СЦДП ДП гр. Габрово.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч