Пон - Пет 8:30 - 17:00

Горите на ДГС „Сеслав“ са обработени срещу Гъботворка

10.05.2024

Горите на държавно горско стопанство „Сеслав“ гр. Кубрат са обработени срещу вредителя Гъботворка (Lymantria dispar) чрез въздушно пръскане. Проведеното мероприятие е по утвърдената прогноза на Лесозащитна станция гр. Варна за 2024 г. Използваният биологичен препарат не е вреден за здравето на хората, а площите са третирани при подходящи метеорологични условия, в първа и втора възраст на вредителя и при развитие на размера на листа над 45%.
Гъботворката е пеперуда, чиито гъсеници повреждат пъпките и листата на широколистните дървета в първата половина на вегетационния сезон, като при висока численост на популацията причиняват и 100% обезлистване на горските територии и нанасят значителни вреди на горското стопанство. Според специалистите от Лесозащитна станция - гр. Варна ранното затопляне на времето през 2024 г. е провокирало по-ранното излюпване на вредителя, което е наложило и по-ранното провеждане на мероприятието.
Общо 2 523 дка широколистни насаждения в обхвата на Регионална дирекция по горите - Русе са третирани срещу вредителя. Обработени са основни дървесни видове цер, благун и сребролистна липа, с очакван процент на обезлистване от 30% до 100%.