Експерти на СЦДП участваха в общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

01 Jul
2014
Представители на СЦДП взеха участие в работата на Третата регионална кръгла маса във връзка с общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г., която се проведе на 26.06 и 27.06. в с.Арбанаси. Стратегическият план има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.

По време на общественото обсъждане бе представен в детайли проектът на Стратегически план, системата за управление, мониторинг и оценка на изпълнението, като бяха обсъдени множество теми, актуални за региона. Особено внимание по време на дискусията беше обърнато на състоянието на полезащитните пояси в региона и нуждата от тяхното устойчиво поддържане и възможностите за създаване на нови, дейностите по залесяване, борбата с ерозията, огледните сечи, превенцията на горските пожари. Други теми от особен интерес се оказаха влиянието на горите върху промените на климата, както и необходимостта от активна политика за работа с децата и подрастващите за грижа към гората и природата. Широка дискусия предизвика темата за изграждането на нови и поддържането на съществуващи горски пътища.

Всички предложения и становища, направени по време на шестте регионални кръгли маси, както и подадените по имейл или на интернет страницата на проекта, ще бъдат обсъдени и взети предвид от екипа, който ще изработи окончателния вариант на Стратегическия план. След приемане от Експертен съвет на ИАГ, СПРГС 2014-2023 ще бъде представен на националната кръгла маса на 05.08.2014. в София.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч