Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция вътрешни правила за защита на лицата подали синали за корупция.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - ДГС Буйновци вътрешни правила за защита на лицата.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата - ДГС Буйновци вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика на ТП ДГС Буйновци срещу корупцията политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци доклад от проведения мониторинг 2017 г..pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2017 г. Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС - Свищов Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Актуален списък на страничните горски продукти Актуален списък на страничните горски продукти.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности Вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различни.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г. Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ отчет за добитата маса за 2017 г отчет за добитата маса за 2017 г.pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г. дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Годишен план за ползване на дървесина ДГС-Силистра. Годишен план, одобрен на 31.10.2017 г. годишен план.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - Доклад за гори с висока консервационна стойност Уведомление заинтересовани страни Доклад ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на ГСП резюме на ГСП.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Планирани дейности през 2018 г. Информация за планувано ползване на дървесина през 2018 г..pdf