Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г. на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Политика за управление на горите на територията на ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ Екологични стойности на територията на ДГС "Болярка" и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности Анализ Екологични стойности, които могат да бъдат засегнати от горскостопанските дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ДГС Буйновци декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите ДГС Буйновци.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС ТУТРАКАН Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за карупция и,или кнофликт на интереси.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС Тутракан Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГСД.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация на ръководството за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC декларация на ръководството.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf