Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2018 год. Резюме мониторинг 2018.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2019г. НДГП 2019г..pdf
ДГС Горна Оряховица 13.06.2019 Документ График/план-сметка съгласно чл. 11а, ал. 2 от НУРВИДГТ График,план-сметка добив СР 1920.xlsx
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме на ГСП на ДЛС Дунав Zapiska_Tom1.rar
ДЛС Росица Горска сертификация Доклад мониторинг 2018 Доклад мониторинг 2018.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги spisuk_ekosistemni_usligi 2019.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДЛС Росица 22.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 д.pdf
ДЛС Росица 22.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 34 з.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи 2018.doc
ДЛС Росица Горска сертификация ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица 2019.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019.xlsx
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2019год. Опис ползане 2019г..pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 а .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 г .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 в .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 б .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 66 а .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 62 а б в г .pdf