Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16019 ДЛС Воден 16.12.2019 2013 лдб,цр,кл,пляс,гбр, Добив на дървесина 21,240.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16028 ДГС Тутракан 16.12.2019 204901, 204902, 204903, 204904, 204905, 204906, 204907, 204908, 204909, 204910 тп, срлп,ак Продажба на стояща дървесина корен 478,981.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Тутракан ", СЦДП ДП– Габрово Виж пълна информация
16031 ДГС Елена 16.12.2019 2018 2019 2020 ак, кгбр, цр, бб,чб, мжд Добив на дървесина 31,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация
16038 ДГС Елена 16.12.2019 2018-1 2020-1 ак, здб, цр, бк кгбр, мжд Продажба на дървесина 39,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16039 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 6,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на балирано сено -люцерна- 2019г Виж пълна информация
16045 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на царевица -реколта 2019г Виж пълна информация
16003 ДГС Болярка 11.12.2019 2010; 2011 ак, ббрс, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 135,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2010 и 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16003 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
16004 ДГС Болярка 11.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ак, бб, ббрс, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, тп, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 449,103.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Виж пълна информация
16005 ДГС Болярка 11.12.2019 2012 здб, лп Продажба на дървесина 78,649.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 2012 Виж пълна информация
Процедура № 16005 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
16006 ДГС Габрово 11.12.2019 2013-2028 бк,явр,гбр,акц,бб,см,здгл,здб,чб,чдб,лп,срлп,цр,бл,кгбр Добив на дървесина 99,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16007 ДГС Габрово 11.12.2019 2029-2034 бб,чб,бк,здгл,трп,акц,гбр,см,врб Добив на дървесина 66,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - обекти 2029-2034 Виж пълна информация
16008 ДГС Габрово 11.12.2019 2023-2034 см,чдб,чб,бл,цр,акц,бк,гбр,бб,лп,кгрб,здгл,чрш.трп,врб Продажба на дървесина 200,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина. Обекти 2023-2034 Виж пълна информация
16025 ДЛС Воден 10.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15998 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190016 срлп; Продажба на дървесина 4,582.98 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15999 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190005; 190006; 190007; 190008; 190009; ак; тп; срлп; Продажба на стояща дървесина корен 117,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15981 ДГС Габрово 06.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8/осем/ брая служебни автомобили собственост на Северноцентрално държавно предприятие ДП гр.Габрово - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16013 ДГС Елена 05.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена Виж пълна информация
15993 ДГС Елена 28.11.2019 1939 здб, гбр,бк Добив на дървесина 4,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15997 ДГС Разград 26.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,чрез покупка на гуми за МПС, необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на ТП ДГС Разград при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
15991 ДГС Бяла 22.11.2019 193 Лесокултурни мероприятия 12,768.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата в ГТ държавна собственост на "СЦДП" ДП - ТП "ДГС Бяла" Виж пълна информация