Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15958 ДГС Болярка 22.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
15945 ДГС Разград 21.10.2019 19033 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19033 Виж пълна информация
15946 ДГС Разград 21.10.2019 5 Доставки 11,441.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5 Виж пълна информация
15947 ДГС Разград 21.10.2019 19421 ак Продажба на стояща дървесина корен 40,970.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19421 Виж пълна информация
15948 ДГС Разград 21.10.2019 19422 ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 41,528.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19422 Виж пълна информация
15950 ДГС Свищов 18.10.2019 25.10.2019 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост 22,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на царевица Виж пълна информация
15943 ДГС Болярка 17.10.2019 1917, 1923, 1925, 1933 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 199,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925, 1933 Виж пълна информация
15935 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923 бк Продажба на дървесина 173,602.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1923 Виж пълна информация
15936 ДГС Плачковци 16.10.2019 1924 бб, бк, трп, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 27,499.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1924 Виж пълна информация
15937 ДГС Плачковци 16.10.2019 1926 бб, бк, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 56,009.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци- за обект № 1926 Виж пълна информация
15938 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923,1924,1925,1926 бк, бб, гбр, здб, трп, чб, брз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина - сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924,1925,1926 Виж пълна информация
15940 ДГС Елена 16.10.2019 1934 1936 бк гбр ак Добив на дървесина 46,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15941 ДГС Елена 16.10.2019 1934-1 1936-1 бк,гбр,ак Продажба на дървесина 130,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15932 ДГС Болярка 15.10.2019 ЛКД 4 Лесокултурни мероприятия 996.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект № 4 Виж пълна информация
15949 Централно Управление 15.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДГС Свищов Виж пълна информация
15928 ДГС Плачковци 14.10.2019 1902 0 Лесокултурни мероприятия 3,359.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЛКД ОБЕКТ 1902 Виж пълна информация
15951 ДГС Плачковци 14.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,901.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи -частна държавна собственост, представляващи транспортни средства Виж пълна информация
15920 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ,МОТОЦИКЛЕТИ И ДРУГА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА Виж пълна информация
15921 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ Виж пълна информация
15944 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяна на услуги по автомобилно застраховане Застраховка "Гражданска отговорност,"на СЦДП Габрово ТП ДЛС Росица. Виж пълна информация