Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16034 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2002 МТ ак,срлп,здб,яв,цр,пяс Добив на дървесина 74,897.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16035 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2003МТ ак,пбрс,пяс,мжд Добив на дървесина 54,767.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16036 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2004, 2005, 2006 срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак Добив на дървесина 173,432.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16037 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2007 срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд Добив на дървесина 22,594.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16020 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 44,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16026 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
16027 ДГС Тутракан 19.12.2019 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 63,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 11-з, 11-к, 16-ч, 115-р, 115-ф, с обща площ за извършване на дейността от 158 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16042 ДГС Буйновци 19.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Добив на дървесина 123,922.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и / или ремонт на извозни пътища Виж пълна информация
16043 ДГС Буйновци 19.12.2019 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Продажба на дървесина 338,731.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
16044 ДГС Буйновци 19.12.2019 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 бб, чб, здгл,см,бк, здб, гбр, трп, ак, яв,чрш,шст Добив на дървесина 357,291.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина , представляващ сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и /или ремонт на извозни пътища,претоварване на ТИР Виж пълна информация
16011 ДГС Плачковци 18.12.2019 2001МТ; 2002МТ; 2003МТ; 2004МТ; 2005МТ; 2006МТ; 2007МТ; 2008МТ бб, бк, гбр, трп, чб, здгл, см, здб, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 276,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина за местни търговци за обекти 2001МТ до 2008МТ Виж пълна информация
16012 ДЛС Дунав 18.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ак, глд, мжд, кгбр, цр, дб, яв, яс, лп, айл, брс, кл, глг, дж, мкш, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 890,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16016 ДЛС Дунав 18.12.2019 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 чб, бб, срлп, яс, яв, шст, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак, глд, дж, чрн, айл Добив на дървесина 111,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16040 ДГС Тутракан 18.12.2019 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 тп, срлп, ак, цр,пляс Добив на дървесина 98,637.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16041 ДГС Тутракан 18.12.2019 20101 и 20102 срлп, пляс, цр Добив на дървесина 83,669.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16029 ДГС Севлиево 17.12.2019 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 160,659.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16030 ДГС Севлиево 17.12.2019 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
16032 ДГС Горна Оряховица 17.12.2019 2016 бб, бл, срлп, чб, чдб Добив на дървесина 25,349.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, транспортиране /подвоз/ и разтоварване на ТИР на дървесина в обект №2016 Виж пълна информация
16017 ДЛС Воден 16.12.2019 2011 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16018 ДЛС Воден 16.12.2019 2012 срлп,пляс,цр,гбр,кгбр,чдб,мжд,бл, Добив на дървесина 49,720.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация