Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15627 ДГС Болярка 26.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя служебни автомобили Виж пълна информация
15642 ДГС Болярка 25.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 бр. МПС Виж пълна информация
15647 ДГС Елена 07.02.2019 1915 бк,здб,гбр Добив на дървесина 8,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15648 ДГС Елена 07.02.2019 1915-1 бк,здб,гбр Продажба на дървесина 23,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15649 ДГС Горна Оряховица 06.02.2019 1911 пяс, срлп, чдб Добив на дървесина 19,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1911 Виж пълна информация
15628 ДЛС Каракуз 04.02.2019 190001; 190002; 190003; 190004; ак; гбр; кл; цр; срлп; здб; глд; Продажба на стояща дървесина корен 179,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15643 ДГС Елена 04.02.2019 1912 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, мжд, цр, Добив на дървесина 13,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15644 ДГС Елена 04.02.2019 1912-1 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, мжд, цр, Продажба на дървесина 35,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15645 ДГС Елена 04.02.2019 1914 бк, цр,гбр Добив на дървесина 2,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15646 ДГС Елена 04.02.2019 1914-1 цр,гбр,бк Продажба на дървесина 8,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15605 Централно Управление 30.01.2019 18.02.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 27,797.00 лв. без ДДС
Предмет: Предмет на търга: склад за фуражи, едноетажен, метална конструкция, със застроена площ 584 кв.м, включващ навес от 104 кв.м, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ II – стопански двор от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на гр. Плачковци, общ. Трявна, при граници на имота: улица, УПИ III – за дървообработване и енергопроизводство, УПИ IV – озеленяване, УПИ V – мелница, описан в акт за частна държавна собственост № 955/17.01.2005 год. Виж пълна информация
15622 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Добив на дървесина 100,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР от обект № 1924 Виж пълна информация
15623 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Продажба на дървесина 172,583.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1924 Виж пълна информация
15624 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1905МТ ак Добив на дървесина 27,871.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15625 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1906 МТ, 1907МТ ссрлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр Добив на дървесина 68,437.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15630 ДГС Силистра 30.01.2019 1901 ак Продажба на стояща дървесина корен 27,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1901 Виж пълна информация
15631 ДГС Силистра 30.01.2019 1902 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1902 Виж пълна информация
15632 ДГС Силистра 30.01.2019 1903 акация и махалебка Продажба на стояща дървесина корен 52,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1903 Виж пълна информация
15633 ДГС Силистра 30.01.2019 1904 акация Продажба на стояща дървесина корен 32,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1904 Виж пълна информация
15634 ДГС Силистра 30.01.2019 1905 акация Продажба на стояща дървесина корен 38,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1905 Виж пълна информация