ДЛС “Каракуз” обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието. Средната надморска височина е 150 метра, минималната 20 метра, а максималната 295 метра.

В голямата си част територията на стопанството представлява обширна нискохълмиста равнина, с лек северен наклон. Горите образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи.

Основните дървесни видове, които дават облика на естествената растителност в този район, са церът и липата, които се срещат в чисти или смесени с други широколистни дървесни и храстови видове.

Общата площ на горските територии е 26 265 ха.

Собственост на горските територии

Вид собственост Площ в ха
Държавна 20 224
Общинска 2 972
Юрид. лица 1 996
Физ. лица 1 073

Средногодишното ползване на дървесина е 57 320 м³.

В района на стопанството има обособени семепроизводствени насаждения с обща площ от 444,0 ха /червен дъб – 57,6 ха; сребролиста липа – 326,0 ха ; зимен дъб – 22,8 ха ; цер – 37,6 ха/, географска култури с обща площ от 14,5 ха /сребролиста липа, планински ясен, явор и червен дъб/ и една семепроизводствена градина от акация.

Стопанството разполага с разсадник с обща площ от 42.8 ха.

Историята на професионалната ловностопанска дейност на територията на сегашното ДЛС „Каракуз” датира от 01.01.1975 г., когато е обособено за първи път Държавно ловно стопанство “Каракуз”. Само за десетилетие то става едно от елитните ловни стопанства в България, донесло международна слава на страната с отстреляният през 1988г. благороден елен с трофей, който е световен рекорд и до днес (273.60 СИС точки и тегло – 16.200 кг.)

Общата ловна площ на стопанството е 26 484,1 ха. , разпределени в 9 ловностопански комплекса.

На територията на ДЛС „Каракуз” се ловуват: благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч се срещат европейски заек, ловен фазан /корейски и монголски/ и полска яребица. От прелетните птици – пъдпъдък, гургулица, гривяк, бекас и голямата белочела гъска.

От хищниците единично и рядко се среща вълк, повсеместно – чакал, лисица. Голям е броят на дивите котки, които са забранени за лов.

През 2005 г. в стопанството е отстрелян благороден елен с трофей от 12,470 кг.( 229,57 т. по СIC ). През 2008г. – трофей от глиган с дължина на глигите 26,2см ( 128,25 т. по СIC ). През 2007г. трофей от сръндак с тегло на трофея 416 гр. ( 128,25 т. по СIC ).

ДЛС „Каракуз” организира ловен и алтернативен туризъм през всички дни и сезони на годината. Разполага с възможности за битово настаняване на ловците и техните придружители в подходящи ловни домове и малки семейни хотели в непосредствена близост до местата за лов.

ДЛС „КАРАКУЗ”
Директор: инж. Сезгин Галиб

Телефон: 0864/ 2 2606

Факс: 0864/ 2 22 38

e-mail: karakuz@scdp.bg

Адрес: гр. Дулово, ПК 7650 ул.”Васил Левски” 2

Обем на
дървесината, предоставяна по реда на
чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от
Закона за горите