Териториални поделения

Директор: инж. Йордан Бобонков
Телефон директор: 062/ 620 513
Телефон централа: 062/ 639 940
Факс: 062/ 610 712
e-mail: bolqrka@scdp.bg
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000 бул.”България” 23

ТП Държавно горско стопанство „Болярка” се намира в централната част на Северна България, област Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а северната – в Дунавската равнина. Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80;км и изток-запад – 60;км. Надморската височина варира от 50; м до 950; м, като средната надморска височина е 460; м. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството. Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.

Виж пълна информация

Директор: инж. Румен Хараламов
Телефон: 06151/ 66 80; 0888 436314
Факс: 06151/ 66 80
e-mail: buinovtsi@scdp.bg
Адрес: с. Буйновци, ПК 5097, общ. Елена, обл. В. Търново

ТП ДГС „Буйновци” носи името на село Буйновци, община Елена, Великотърновска област, където е седалището на стопанството. Горите на стопанството се намират в югоизточната част на Великотърновска област върху част от северните склонове на Елено-Твърдишкия дял от Средна Стара планина. Разположени са на част от територията на община Елена, в землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци и Тодювци. Характерът на релефа е твърде разнообразен. В основната си част той е планински и полупланински – силно пресечен, с остри врязани долове и стръмни склонове. Най – високата точка на стопанството е връх Чумерна – 1536 м н.в.

Виж пълна информация

Директор: инж. Ангел Куков
Телефон: 0817 / 727 80
Факс: 0817 / 723 57
e-mail: bqla@scdp.bg
Адрес: гр. Бяла, ПК 7100, обл. Русе, ул. „Васил Левски” 15

СП ДГС „Бяла” носи името на едноименния град, в който се намира административното му седалище. Горите и земите от горските територии на стопанството се намират в северозападната част на Русенска област. Разположени са на територията на общините Бяла, Две Могили, Борово и Ценово. Стопанството е разположено в прехода между средната и източната част на Дунавската равнина, в долната част на водосборния басейн на р. Янтра и отчасти във водосборния басейн на р. Черни Лом. Горите и горските площи са пръснати мозаечно и представляват отделни по-големи или по-малки комплекси с различна форма и големина. Релефът е хълмисто-равнинен.

Виж пълна информация

Директор: инж. Тони Тодорова
Телефон: 066 / 808 826
Факс: 066 / 805 643
e-mail: gabrovo@scdp.bg
Адрес: гр. Габрово, ПК 5300 ул. „Минзухар” 1

ТП „ДГС ГАБРОВО” е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни на река Андъка – приток на река Дряновска. В най общ вид районът на ДГС „Габрово” представлява неправилна многоъгълна фигура, която в посока изток – запад е с дължина 25 км. и в север – юг е 26 км. Релефът е разнообразен – от подчертано планински в южната част до хълмисто – предпланински на север. Най високата точка, до която достига гората, е под връх „Бедек” -1455 м, а най ниската

Виж пълна информация

Директор: инж. Мила Стоянова
Телефон: 0618/ 600 65
Факс: 0618/600 44
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg
Адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100 ул. А.Кънчев 29

ТП ДГС „Горна Оряховица” се намира на територията на Великотърновска област и управлява горските територии– държавна собственост, в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Територията му е разположена предимно в Дунавската хълмиста област. Малка част от горите (южно от селата Джулюница и Кесарево) заемат най-ниските части от северните склонове на Стара планина (Предбалкана). Релефът е платовиден, хълмист и нископланински, разчленен от речни течения. Дели се на: • равнинен – зает е от горски площи по поречието на р. Янтра; • равнинно-хълмист и хълмисто предпланински – зает от комплексите гори, разположени по склоновете на Предбалкана,Търновските и Антоновските височини. Реките

Виж пълна информация

Директор: инж. Иван Димитров
Телефон: 06151/ 62 12
Факс: 06151/ 62 81
e-mail: elena@scdp.bg
Адрес: гр. Елена, ПК 5070 ул. „д-р Хр. Момчилов” 3

ТП ДГС „Елена” носи името на гр. Елена, където е седалището и административният му център. Устроено е изцяло в границите на община Златарица и върху част от община Елена. Официално се смята, че Еленското горско стопанство като самостоятелна административна единица е обособено през 1900 г., въпреки че има данни според които в гр. Елена е имало лесничейство много преди това. През 1884 г., когато по- голямата част от държавните гори са били отделени и описани се е знаело, че най-много държавни гори в България има в Еленска околия.Стопанството заема северните склонове на източния дял на Средна Стара планина – Елено-Твърдишкия

Виж пълна информация

Директор: инж. Мирослав Илиев
Телефон: 0889815806
Факс: 06770 / 21-29
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg
Адрес: гр. Плачковци, ПК 5360 ул. „Балкан“ 17

ТП ДГС „Плачковци“ заема северните склонове на Тревненска планина, дял на източната част на Централна Стара планина, водосборът на Дряновска река и системата от хълмове на Предбалкана до височините преди Велико Търново. Границите на стопанството образуват неправилен четириъгълник с най–голяма дължина по посока север–юг от около 30 км и ширина в посока изток–запад от 15 до 20 км. Горската площ в южната част е плътен комплекс, а на север – по-големи или малки комплекси, разположени сред земеделски земи. Южната част на стопанството обхваща част от северните склонове и малка част от южните склонове на Тревненска планина. Средната част е разположена

Виж пълна информация

Директор: инж. Пламен Колев
Телефон: 084 / 661 319
Факс: 084 / 661 319
e-mail: razgrad@scdp.bg
Адрес: гр. Разград, ПК 7200 ул. „Черна” 34

ТП ДГС „Разград” е разположено в Североизточна България и обхваща част от землищата на гр. Лозница, гр. Цар Калоян и с. Самуил. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието. Формата на стопанството е неправилен многоъгалник, с дължина в посоки “запад – изток” и “север – юг”, съответно 58 км и 42 км. Горският фонд се състои от отделни комплекси, пръснати сред работни земи, с различна форма и големина. Територията на стопанството е хълмиста равнина, пресечена в посока от югоизток към северозапад от р. Бели Лом и разчленена в по-високите и равни

Виж пълна информация

Директор: инж. Антоанет Антонов
Телефон: 0631/ 602 19
Факс: 0631/ 602 19
e-mail: svishtov@scdp.bg
Адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. „П. Парчевич” 25

ТП ДГС „Свищов” се намира в община Свищов, Великотърновска област, и обхваща всички землища в общината. Стопанството заема средната част на Дунавската равнина, северно от Плевенските и Павликенските височини, в средната и северната част на Лудогорието. Горският фонд представлява отделни откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред обработваемите земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура, като и в посока „север-юг” и в посока „изток-запад” дължината е около 30 километра. Средната надморска височина е 150 метра. Най-високата точка е местността ”Бунар Болар” – 239 м.н.в., а най-ниската е на Дунавския бряг – 18 м.н.в. Хидроложките условия

Виж пълна информация

Директор: инж. Росен Радев
Телефон: 0675 / 333 67
Факс: 0675 / 333 67
e-mail: sevlievo@scdp.bg
Адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, обл. Габровска ул. „Славянска” 24

ТП ДГС „Севлиево” – гр.Севлиево, се намира в Средния Предбалкан, като само най-северните части са в границите на Дунавско – хълмистата равнина. Средната надморската височина на стопанството е 415 м. Най-голяма е при вр. Черни връх – 1199.4м. Характерно за стопанството е, че горските комплекси са много на брой и са силно разпокъсани от площи на селскостопанския фонд. Релефът е хълмисто-предпланински, като незначителни са площите с равнинен и среднопланински характер. Реките на територията на ДГС „Севлиево” са Росица и Видима. Горската растителност е представена от : • семенни естествени насаждения от бук, цер, зимен дъби габър • издънкови естествени насаждения

Виж пълна информация

Директор: инж. Красимир Тоджаров
Телефон: 0848/ 727 27
Факс: 0848 / 751 86
e-mail: seslav@scdp.bg
Адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3

ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат е разположено в Североизточна България, на територията на Разградска и Русенска област. Образувано е от сливането на бившите горски стопанства „Кубрат” и „Исперих” и ловно стопанство „Сеслав”. Релефът е равнинно-хълмист, като горските масиви са заобиколени от земеделски земи. Надморската височина варира от 150 м до 450м. Реките на територията на стопанството са Бели Лом, Топчийска река, Воденска река и Хърсовска река Най-често срещани растителни видове са цер, сребролистна липа, бяла акация, горун, ясен, мъждрян и летен дъб. Обособени са защитени територии с находища на див божур, турска леска и вековна гора от космат дъб.

Виж пълна информация

Директор: инж. Георги Митев
Телефон: 086 / 824 087
Факс: 086 / 824 070
e-mail: silistra@scdp.bg
Адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. „Добрич” 55

ТП ДГС „Силистра” – гр. Силистра се намира в Североизточна България. Териториално обхваща по голямата част от землищата на четири общини – гр. Силистра, с. Кайнарджа, с. Ситово и гр. Алфатар. Релефът е от типа нискохълмист, представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия. Заради границата на стопанството с река Дунав горите в ивицата дига – бряг са обособени като тополово стопанство. Доминиращите дървесни видове са: цер, бяла акация, келяв габър, сребърна липа, благун, планински и полски ясен, гладилия, червен дъб, бял орех, топола. Храстите са представени от глог, дрян, шипка, аморфа, трънка, черен бъз.

Виж пълна информация

Директор: инж. Людмил Узунов
Телефон: 084 898875
Факс: 0866 / 604 10
e-mail: tutrakan@scdp.bg
Адрес: гр.Тутракан, ПК 7600 ул. „Д.Благоев” 7

ТП ДГС „Тутракан” се намира в Северозападна Добруджа. Представлява отделни, откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред работните земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура като в посоката север – юг дължината е около 25 километра, а в посока изток – запад около 45 километра. Релефът е хълмисто–равнинен и еднообразен като в посока север става все по–равнинен и доловете се врязват все по-слабо. Билата са разлати и често преминават в обширни плата, а те, от своя страна, преминават в равнини. Преобладават равнинните терени – 41.1 % от дървопроизводителната площ.

Виж пълна информация

Директор: инж. Кирил Колев
Телефон: 0889 320 925
Факс: 0889 849 833
e-mail: voden@scdp.bg
website: voden.bg
Адрес: : с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград

ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” е разположено в Североизточна България върху територията на две области – Разград и Силистра. Стопанството попада в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори с преобладаващо участие на цера, липата, благуна и акацията.Общата площ възлиза на 14 964 ха, в това число 468 ха земеделски земи. Годишното ползване на дървесина от горския фонд на стопанството възлиза на 25 000 м3. Стопанството се състои от два ловно-технически участъка: • Ловно-технически участък „Воден” с площ 8 128 ха • Ловно-технически участък „Ири Хисар” с площ 6 366 ха Основният вид дивеч за стопанството е благородният елен.

Виж пълна информация

Директор: инж. Йордан Сарилиев
Телефон: 082 / 820 217
Факс: 082 / 820 223
e-mail: dunav@scdp.bg
Адрес: гр. Русе, ПК 7012 ул. „Мария Луиза” 19

ТП ДЛС”Дунав” се намира в Североизточна България, като заема северната част на Русенска област с граници на север – р.Дунав, на изток ГС „Тутракан” и ДЛС „Сеслав”, на юг ГС „Разград”, на запад ГС „Бяла”. Обхваща териториите на общините Русе, Иваново, Сливо Поле и част от община Ветово. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина, като обхваща най-северните части на Поповско- Разградските и Самуиловските височини. Релефът на стопанството е хълмисто – равнинен, с платовидна част, заключена между реките Дунав и Русенски Лом, с каньоновиден характер на релефа и низинна част, обхващаща територията по поречието на р.Дунав

Виж пълна информация

Директор: инж. Иван Гройчев
Телефон: 0864/ 2 2606
Факс: 0864/ 2 22 38
e-mail: karakuz@scdp.bg
Адрес: гр. Дулово, ПК 7650 ул.”Васил Левски” 22

ДЛС “Каракуз” обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието. Средната надморска височина е 150 метра, минималната 20 метра, а максималната 295 метра. В голямата си част територията на стопанството представлява обширна нискохълмиста равнина, с лек северен наклон. Горите образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи. Основните дървесни видове, които дават облика на естествената растителност в този район, са церът и липата, които се срещат в чисти или смесени с други широколистни дървесни и храстови видове. Общата площ на горските територии е 26 265 ха.

Виж пълна информация

Директор: инж. Иваничка Иванова
Телефон: 0886 767 350
Факс: 0886 739 156
e-mail: rositsa@scdp.bg
website: lagat.bg
Адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово

ТП ДЛС “Росица” – Лъгът е разположено в северните склонове на Централна Стара планина, покрити с вековни букови гори и тучни планински ливади, прорязани от долини и дерета. Общата му площ е 17000 ха. Релефът е типично планински до алпийски. Надморската височина варира от 350 до 1850 м. Тук грижите за елените, дивите свине, сърните и мечките са превърнати в традиция. Вълците, неизменният спътник на копитния дивеч, показват, че дивата природа в това прекрасно кътче на България е още жива.

Виж пълна информация