ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛИНИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДГС „РАЗГРАД”

15 Jul
2019
В горските територии, стопанисвани от ТП ДГС Разград са разположени 28 бр. пчелини. Освен тези с учредено право на ползване за постоянни пчелини има устроен един пчелин и два пчелина са в процес на устройване. Медоносната дървесна растителност в териториалния обхват на ТП ДГС Разград заема площ от 1125 хектара разположена неравномерно върху цалата теритотия на стопанството. За информация инж. Славин Славов - зам. директор на ТП ДГС Разград, тел. за връзка: 084 661318
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч