Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДЛС Каракуз

обява за длъжност ръководител счетоводен отдел/гл. счетоводител

Провеждане на подбор по документи и събеседване за едно свободно работно място за длъжността „Ръководител счетоводен отдел / главен счетоводителМинималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1) Образование: висше-икономическо образование. Професионална квалификация „икономист-счетоводител"; специалност „Счетоводство и контрол”, „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието", „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”; или „Счетоводство и одит в публичния сектор” 2) Образователна степен: магистър; 3) Професионална област: икономика; 4) Професионален опит – не по-малко от 5 години професионален стаж и 3 години съставител на финансови отчети, през последните 10 години; 5) Лични качества – Организаторски способности, комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип; 6) Основни нормативни актове, които трябва да познава — Закон за счетоводството; ЗДДС; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Кодекс за социалното осигуряване; ЗДДФЛ; ЗКПО; Закон за задълженията и договорите; Закон за държавната собственост; Закон за обществените поръчки; Търговски закон; Счетоводни стандарти — национални и международни; Кодекс на труда; 7) Компютърна грамотност — MS Offlce; работа със счетоводен софтуер е предимство; 8) Предишен опит на подобна позиция е предимство; 9) Допълнителна квалификация свързана с дейността е предимство; 10) Специфични изисквания: да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност. 2. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на стопанството. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.Длъжностната характеристика е на разположение в деловодството. 3. Длъжност на пълно работно време с трудов договор съгласно Кодекса на труда. 4. Необходими документи: 1) Заявление свободен текст 2) CV (автобиография) 3) Копие от диплома. 4) Документи за придобит трудов стаж и професионален опит 5) Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността 5. Начин за провеждане на подбора-Подбора за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: разглеждане на представените документи и провеждане на събеседване. 6. Подаване на документи: по електронен път на официалният адрес на стопанството: e-mail : karakuz@scdp.bg, всеки работен ден до 16,00 часа на 01.02.2023г. Телефон за контакт:08642/2606-деловодство. 7. Срок за подаване на документи: до 16,00 часа на 01.02.2023година 8. Разглеждането на подадените документи, ще се извърши неприсъствено за подалите заявление и ще се проведе на 02.02.2023година, в административната сграда от 10:00 часа. 9. Списъците на допуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло ТП ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово на 02.02.2023г. до 12,00 ч. 10. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе от 13.00 часа на 02.02.2023г. в административната сграда ТП ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово , обл. Силистра ул.“Васил Левски “ № 22. 11. Резултатите от проведеният подбор ще се обявят на мястото за обяви в административната сграда на ТП ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово и ще се публикуват на интернет страницата на “Северно централно държавно предприятие” ДП-Габрово на адрес: https://scdp.bg.