Пон - Пет 8:30 - 17:00

Лесовъди заети в горския сектор преминаха през теоретико-практически курсове за опресняване на квалификацията

20.06.2024

В няколко поредни дни лесовъди от Изпълнителната агенция по горите, Северноцентрално държавно предприятие-Габрово и Регионалната дирекция по горите Велико Търново участваха в демонстрационни дейности, които се проведоха в Учебно опитно горско стопанство "Петрохан" - с. Бързия. Демонстрациите бяха предхождани от лекции, изнесени от доц. д-р Георги Костов, доц. д-р Невена Шулева и гл. ас. д-р Калин Карамфилов – учени лесовъди от Лесотехнически университет София. Целта на мероприятието бе участниците да придобият информация и да се запознаят в реални практически условия с методи, технологии и техника за извършване на различни лесовъдски дейности.
Изключително актуална лекция в контекста на климатичните събития от последните години на тема „Устойчиво стопанисване на гори със защитни функции - вододайни зони, за защита на почвите“ изнесе доц. д-р Георги Костов, който освен учен и университетски преподавател е и председател на управителния съвет на СЦДП. В нея беше представено влиянието на лесовъдските системи върху водоохранната и водорегулиращата функция на горите, което по-късно бе демонстрирано и на терен, в горите над село Бързия.
Това не е първото събитие по рода си в рамките на проекта. В началото на месец юни се проведе аналогично мероприятие в Учебно опитно горско стопанство "Г. Аврамов" - с. Юндола с участието на представители на териториалните поделения и централното управление на СЦДП-Габрово, РДГ Русе и Изпълнителната агенция по горите. Там демонстрационните дейности и лекциите покриваха темите: Влияние на лесовъдските системи върху количеството и качеството на водния отток, Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в горските екосистеми, както и Технологии за вегетативно производство на посадъчни материали.
Лесовъдската колегия, участвала в двете мероприятия изрази мнение, че подобно опресняване на квалификацията е много полезно, а демонстрационните дейности и теоретичните дискурси предоставят възможност за повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност, както и за подобряване на екологичните показатели на стопанствата. С оглед укрепване на взаимодействията между горските институции, Северноцентралното държавно предприятие- Габрово подпомогна организационно участието на представителите от Регионалните дирекции по горите в Русе и Велико Търново, и за двете събития.
Дейностите са реализирани по Проект № BG06RDNP001-1.004-0017-С01 „Повишаване на практическите знания и умения в областта на селското и горското стопанство“ с бенефициент Лесотехнически университет София и ръководител на проекта доц. д-р Невена Шулева. По-късно през есента предстои провеждането на още подобни мероприятия в рамките на проекта.